REGULAMIN USŁUGI BESTPORN
Poniższy regulamin zawiera warunki dostępu do serwisu http://pl.bestporn.mobi/ oraz związanej z nim usługi . Użytkownik potwierdza przeczytanie, zrozumienie i akceptację poniższego regulaminu.
§1. Definicje
1. Użyte w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”) pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
UŻYTKOWNIK - osoba stale zamieszkująca na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie zgodę swojego opiekuna prawnego na korzystanie z Usługi, która to osoba zamówiła Usługę i korzysta z niej w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
GSM - (z ang. the Global System for Mobile Communications) system komórkowej telefonii cyfrowej.
SMS - (z ang. short message system) system krótkich wiadomości tekstowych;
LINKI WAP - linki do strony WAP, z którą należy się połączyć w celu korzystania z Usługi.
WAP (Wireless Application Protocol - Protokół Komunikacji Bezprzewodowej) - oznacza międzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefony komórkowe oraz inne terminale cyfrowe.
NUMER UŻYTKOWNIKA - telefonu komórkowego, który będzie wykorzystywany do korzystania z Usługi.
PRODUKTY MULTIMEDIALNE - produkty dedykowane na telefony komórkowe, oferowane za pośrednictwem Usługi, w postaci filmów video.
§2. Opis serwisu
1. Usługa "BESTPORN" polega na dostępie zarejestrowanych Użytkowników do serwisu, który zawiera content video na telefony komórkowe i komputery stacjonarne. Serwis ma charakter rozrywkowy.
2. Usługodawcą serwisu jest ABC Mobile SIA, spółka mieszcząca się na Riga, Latvia, post code LV-1012, Cesu street 5b-42, email: info@abcmobile.com.
3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usługi i jej zawartości w sposób zgodny z obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z witryny, i w sposób etyczny i z ogólnie przyjętymi zasadami porządku publicznego.
§3. Cena serwisu
1. Koszt serwisu to 18,45 PLN z VAT tygodniowo. Cena ta nie zawiera kosztu nawigowania po Internecie w sieci komórkowej podczas aktywacji serwisu i dostępu do zawartości serwisu, która jest przedmiotem odpowiednich opłat dla każdego operatora.
2. Opłaty za korzystanie z Usługi pobierane są przez odpowiedniego Operatora Sieci GSM, w czasie kiedy Użytkownik korzysta z Usługi. W przypadku Użytkowników korzystających z formy rozliczenia post-paid suma za korzystanie z serwisu będzie doliczona do rachunku telefonicznego. Użytkownikom korzystającym z formy rozliczenia pre-paid suma będzie pobierana z środków dostępnych na koncie.
§4. Dostęp do serwisu
1. Usługa „ BESTPORN” dostępna dla użytkowników polskich sieci GSM: Orange S.A., Polkomtel S.A., P4 sp. z o.o., T- Mobile Polska S.A.
2. Bezpośrednio po zapisaniu Użytkownik dostaje wiadomość SMS na urządzenie, z którego dokonał aktywacji serwisu, z potwierdzeniem aktywacji, warunkami usługi, ceną oraz instrukcją jak dokonać dezaktywacji serwisu.
3. Jedynie osoba z dostępem do danego numeru MSISDN może zamówić usługę subskrypcyjną. Nie ma możliwości aby dokonały tego osoby trzecie.
4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, po zapisaniu się i zapoznaniu z regulaminem.
§5. Rezygnacja z Usługi
1. Czas trwania usługi jest nieokreślony, Użytkownik sam decyduje o momencie rezygnacji z Usługi. Aby zrezygnować z usługi do której jest zapisany Użytkownik musi wysłać odpowiednio SMS o treści STOP BESTPORN na numer 80460 (wysłanie SMS wynosi 0 PLN). Dezaktywacji można dokonać wyłącznie wysyłając komendę z numeru, na którym jest aktywny Serwis. Po wysłaniu SMS z rezygnacją z serwisu Użytkownik dostanie wiadomość z potwierdzeniem poprawnego wypisania się z serwisu. Jeżeli Użytkownik nie dostał wiadomości potwierdzającej proszę skontaktować się z Obsługą Klienta.
2. Świadczone usługi są z natury cyfrowe i dostarczane są bezpośrednio po zamówieniu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości regulamin i warunki funkcjonowania serwisu. Nie ma możliwości anulowania opłat dostarczonych już Użytkownikowi wiadomości. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, po zapisaniu się i zapoznaniu z regulaminem. Powyższe prawo do odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie treści cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia przez konsumenta od umowy. Zgoda powyższa może być udzielona przez konsumenta w momencie składania zamówienia. Zamawiając usługę klient przyjmuje do wiadomości, że zamawia treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym i wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdza, że jest świadomy utraty prawa odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia.
§6. Reklamacje związane z serwisem
1. W przypadku jakichkolwiek pytań, roszczeń czy reklamacji związanych z Usługą Użytkownicy powinni skontaktować się z Dostawcą, wysyłając swoje zapytanie pod adres: info@abcmobile.com.
2. Dostawca odpowie na reklamację w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania.
3. W razie uznania reklamacji złożonej przez Użytkownika dotyczącej niedziałania lub nienależytego działania Usługi spowodowanej awarią Internetu, działaniem siły wyższej lub innego rodzaju zakłóceń niezawinionych przez Dostawcę, Dostawca zobowiązany będzie świadczyć Usługę bez ponoszenia przez Użytkownika kosztów przez dodatkowy okres odpowiadający okresowi przez który Użytkownik nie mógł korzystać z Usługi z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie.
4. W związku ze świadczenie usługi Dostawca będzie utrzymywać w swoich bazach danych Numer Użytkownika, z którego zostało wykonane połączenie, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń dotyczących Usługi. Dostawca nie ma możliwości identyfikacji Użytkownika za pośrednictwem jego Numeru.
5. Stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne (dz.u. z dn. 16 lipca 2004 roku z póź. zm.) Dostawca informuje, iż w ramach Serwisów korzysta on z technologii plików tzw. „cookies"w celu zwiększenia korzyści Użytkowników płynących z korzystania ze strony internetowej Usługi. Pliki cookie to alfanumeryczne identyfikatory, które Dostawca przesyła na dysk twardy komputera Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki sieci Web w celu umożliwienia systemom rozpoznania przeglądarki Użytkownika i udostępnienia odpowiednich funkcji. Pliki cookie same w sobie nie ujawniają Dostawcy adresu e-mail Użytkownika ani jego danych osobistych, jeśli Użytkownik nie wyrazi na to zgody, na przykład poprzez zarejestrowanie się w stronie internetowej Usługi. Jednak z chwilą, gdy Użytkownik zostanie klientem i poda swoje dane osobowe, dane te mogą zostać połączone z informacjami przechowywanymi w pliku cookie. Dostawca używa plików cookie, aby zapoznać się ze sposobem korzystaniem ze strony internetowej Usługi, co służy udoskonaleniu jej treści oraz Usługi. Dostawca może na przykład używać plików cookie do personalizowania korzystania, do celów statystycznych ( google analitics), a także dla podawania Użytkownikom danych pogodowych z portalu wundergroud.com, ze stron sieci Web lub stron WAP (np. do rozpoznawania użytkowników ponownie odwiedzających Witrynę). Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę, tak aby odrzucała pliki cookie Dostawcy lub innej strony sieci Web lub strony WAP. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Pomoc w przeglądarce.
§7. Prawa autorskie i własności przemysłowej
1. Treści serwisu uznawane są za dzieła zgodne z rozumieniem Ustawy z dn. 4 lutego 1994 o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Strona internetowa, logo, teksty, oprogramowanie oraz inne materiały zawarte na stronie są chronione międzynarodowymi traktatami i prawem własności intelektualnej na rzecz Właściciela Serwisu.
2. Przedruk, publikacje, dystrybucja, sprzedaż, powielenie elektroniczne lub jakakolwiek inna forma całkowitego lub częściowego kopiowania danych. Żadna informacja zamieszczona na stronach www/wap Usługi nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronie internetowej Usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi. Kopiowanie lub przekazywanie otrzymanych produktów jest zabronione.
3. Usługa nie jest objęta gwarancją. Użytkownik korzystając z Usługi nie ponosi kosztów kaucji, nie są udzielane żadne gwarancje finansowe. Użytkownicy mają prawo do korzystania z dzieła wyłącznie dla celów osobistych.
§8. Zmiany w Usługach
1. Zarówno serwis jak i poniższy Regulamin może w każdym momencie ulec zmianie przez Usługodawcę. Wszelkie zmiany będę komunikowane Użytkownikom Usługi za pomocą wiadomości SMS, domyślnie zrozumiane i zaakceptowane jeżeli usługa nie zostanie dezaktywowana w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania wiadomości SMS.
§9. Dane Osobowe
1. Usługodawca świadcząc Usługę nie posiada żadnych danych personalnych Użytkowników. Korzystanie z Usługi nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Zapisanie się Użytkownika do serwisu następuje w oparciu o numer MSISDN (9 cyfrowy numer telefonu bądź Internetu mobilnego operatora), z którego dokonuje się zamówienia. Numer jest jedyną daną, na której podstawie weryfikuje się Użytkownika i wszystkie jego działania (zapisanie się do serwisu, wypisanie, obciążenia za SMS).
§10. Regulacje mające zastosowanie w Usłudze
1. Poniższy Regulamin został zredagowany zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług drogą elektroniczną , z dnia 18 lipca 2002, regulującą te i inne obowiązujące w Rzeczpospolitej Polsce przepisy prawa.
Użytkowniku wyraziłeś zgodę na natychmiastowe dostarczenie treści cyfrowych w związku z tym nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia.